Performance Art in China

performance Art in China

China.

Artist and Performance Art Groups

Artists

Collectives

Un researched

 • Zhang Binbin
 • Han Bing
 • Liu Bolin
 • Yuan Cai and Jian Jun Xi
 • Patty Chang
 • Staceyann Chin
 • Concept 21
 • Yingmei Duan
 • Dong Jinling
 • Song Dong
 • Yujie Gao
 • Dai Guangyu
 • Cai Guo-Qiang
 • Li Guomin
 • Zhang Huan
 • Chen Jin
 • Wu Yandan / nunu kong
 • Zheng Lianjie
 • Ma Liuming
 • Yue Luping
 • Wang Mai
 • Zhu Ming
 • Rong Rong
 • Xie Rong
 • Huang Rui
 • Xu Shan
 • Wang Shihia
 • Tan Teguang
 • Wu Tien-Chang
 • Ming Wong
 • Jian Jun Xi
 • Cang Xin
 • Xing Xing (stars group)
 • Li Xinmo
 • Gao Yang
 • Shu Yang
 • Cai Yuan
 • He Yunchang
 • Peng Yu and Sun Yuan
 • Zhu Yu
 • Yang Zhichao
 • Ma Zongyin
 • Zuoxiao Zuxhou
 • Concept 21 Performance Collective

Support Performance Art Resources

Performance Art Resources is an artist run site. It is not supported by institutions or foundations. You can help us connect performance artists around the world!

Every little bit helps, please donate now!man resting on ground head and face painted white, a knife resting on the ground to the left of the head.
%d